Załącznik 1

do Zarządzenia Nr 18/2020

Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła,

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

z 27. sierpnia 2020 r.

 

 

REGULAMIN QUIZU
„Zawodowy MATRIX”

 

2 października 2020r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Quiz „Zawodowy MATRIX” (zwany dalej „Quizem” lub „Grą”) organizowany jest przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Quiz rozgrywany jest na żywo, podczas NOCY ZAWODOWCÓW – EDYCJA 3.0 pt. „Wielkopolska w sieci zawodów” w dniu 2 października 2020r. w formie ON-LINE, na platformie joinmyquiz.com.

3. Uczestnictwo w Quizie odbywa się wg zasad wskazanych w § 2.

4.  Fundatorem upominków w Quizie jest Organizator.

5. W Quizie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, zwani dalej „Uczestnikami” z miasta Poznania oraz powiatów: gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, średzkiego, śremskiego, szamotulskiego, wolsztyńskiego i wrzesińskiego.

Przystępując do gry uczestnicy potwierdzają, że nie mają jakichkolwiek przeciwskazań medycznych do udziału w Grze.

7. Udział w Grze jest bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 2 Zasady Quizu

 

1. Quiz zostanie przeprowadzony na żywo 2 października 2020r. podczas trwania Nocy Zawodowców 2020 Edycja 3.0, ON-LINE w godzinach 17:00 -19:00.

2. Warunkiem uczestniczenia w Quizie jest wejście na stronę www.joinmyquiz.com i wpisanie 6 cyfrowego kodu, który zostanie podany przez Organizatora.

3.  Kod do gry jest taki sam dla wszystkich uczestników Quizu.

4. Po wpisaniu kodu Uczestnik wpisuje swoją indywidualną nazwę, która podczas Gry będzie widoczna w tabeli wyników.

W celu skutecznej weryfikacji danych, nazwa uczestnika powinna składać się z jego imienia oraz dwóch pierwszych liter nazwiska, ewentualnie kolejnych liter nazwiska. Podanie nieodpowiedniej nazwy skutkuje automatycznym usunięciem z gry. Nazwy nie mogą się powtarzać. W przeciwnym razie system automatycznie poinformuje o konieczności nadania innej nazwy, wówczas do imienia i liter nazwiska należy dodać liczy arabskie.

5.  Podanie błędnego adresu e-mail przez Uczestnika, który wygra quiz, uniemożliwi Organizatorowi późniejszy kontakt w celu przekazania upominku. 

6.  O chwili rozpoczęciu Quizu w przedziale czasowym od 17.00 do 19.00 decyduje Organizator.

7.  Quiz składa się z 16 pytań, gdzie pierwsze z nich jest otwarte i dotyczy posiadanego przez Uczestnika adresu
e-mail. Umożliwi to Organizatorowi późniejszy kontakt z Uczestnikami, którzy wygrają upominek. Odpowiedź z pytania otwartego nie będzie widoczna podczas gry dla innych uczestników quizu.

8.  Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie uczestnik ma 20 sekund.

9. Koniecznym jest udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje brak możliwości przejścia do kolejnego pytania. 

10.Podczas Quizu pytania będą ukazywać się w określonej kolejności. Pytanie o adres e-mail wyświetli się jako pierwsze. W przypadku pozostałych pytań, odpowiedzi będą pojawiać się w kolejności losowej.

11.Postępy w Quizie będzie można śledzić na udostępnianym podczas wydarzenia ekranie głównym. Tablica wyników będzie aktualizowana na żywo.

12.Zadaniem Uczestników Quizu jest odpowiedzenie na 16 pytań z obszaru edukacji i zawodoznawstwa.

13.O końcowym wyniku Quizu decyduje poprawność i czas udzielonych odpowiedzi. System automatycznie nadaje Uczestnikom punkty bonusowe za udzielenie kilku poprawnych odpowiedzi z rzędu.

14.W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry niniejszego regulaminu w szczególności złamania zasad „fair play” (rozumianych jako: brak szacunku do przeciwnika, utrudnianie gry innym graczom, próby wprowadzenia w błąd Organizatora) w dowolnym momencie Quizu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Gry. Decyzja Organizatorów tej kwestii jest ostateczna.

15.Uczestnik podejmując udział w grze wyraża zgodę na wzięcie udziału w Quizie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 3 Upominki

 

1.  W celu otrzymania upominku Uczestnik otrzyma na wpisany podczas trwania Quizu adres e-mail formularz zgłoszeniowy, który musi uzupełnić i odesłać.

2.  Uczestnicy, którzy odpowiedzą prawidłowo na najwyższą liczbę pytań w najkrótszym czasie oraz złożą wypełniony arkusz danych osobowych, upoważnieni są do odebrania upominku w którego skład wchodzi zestaw atrakcyjnych gadżetów przygotowanych przez Organizatora.

3. W zależności od pozyskanych sponsorów, Organizator przewiduje przekazanie upominków od 30 do 50 laureatom.

4.  Pierwsze 30 do 50 osób z najwyższą liczbą punktów uzyskuje prawo odebrania jednego zestawu upominków:

a.  upominki odebrać można osobiście w siedzibie Organizatora przy ul. Piekary 17 w Poznaniu lub (po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem) zostaną przesłane na adres Uczestnika na koszt Organizatora.

b. nieodebranie upominków w siedzibie Organizatora lub brak odpowiedzi zwrotnej na przesłaną przez Organizatora wiadomość e-mail dotyczącą jego odbioru w ciągu 14 dni skutkować będzie ich utratą.

5.  Uczestnik podejmując udział w grze wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Laureatów Quizu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorujących prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl lub bezpośrednio pod nr tel. 607 65 90 88.

3. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane w celach przekazania upominków oraz informacyjnych na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Quizie.

5. Rodzicom, opiekunom prawnym Uczestników Quizu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

1)     sprostowania danych;

2)     usunięcia danych;

3)     ograniczenia przetwarzania danych;

4)     przenoszenia danych;

5)     wniesienia sprzeciwu;

6)     cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od Laureatów Quizu następujące dane:

1)   imię i nazwisko;

2)    adres e-mail;

3)    numer telefonu;

4)    wizerunek (zdjęcie z odbioru wygranego przez Uczestnika upominku).

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku stanowi załącznik nr 2.

7.  Rodzic, opiekun prawny Laureata Quizu zezwala na wykorzystanie jego imienia
i nazwiska oraz wizerunku w celu poinformowania o wynikach Quizu.

8. Rodzicom, opiekunom prawnym Uczestników Quizu przysługuje prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony    Danych Osobowych w Warszawie.

9. Organizatorzy oświadczają, iż dane Laureatów Quizu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10.Dane Laureatów Quizu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin znajdować się będzie na autorskiej stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,  dedykowanej wydarzeniu Nocy Zawodowców 2020 Edycja 3.0 www.noczawodowcow.pl oraz będzie wyświetlony podczas trwania Quizu.

2.  W kwestiach dotyczących przebiegu Quizu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie do dnia rozpoczęcia Nocy Zawodowców 2020 Edycja 3.0 (2 października 2020 r.)

 

———————————————————————————————————————

 

                                                                                                                                                                           Załącznik 2

do Zarządzenia Nr 18/2020

Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

z 27. sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

……………………………………………..                  ………………… dnia ………..2020 r.

Pieczęć / oznaczenie Administratora

 

 

Wydarzenie: „Zawodowy MATRIX” 2 października 2020r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego Uczestnika dotyczące

przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku.

 

 

Ja ….…………………………………………………………………..…… niniejszym oświadczam, że:

1.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:          imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

2.  wizerunku; 

przez Administratora – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu z siedzibą: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, w celu realizacji zadań statutowych Administratora w związku z Quizem „Zawodowy MATRIX”;

 

 

                                                                                                            ………………………………………………………….

Podpis

 

3.  wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach  (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, na potrzeby realizacji zadań statutowych Administratora, w tym w celach informacyjnych i promocji działalności. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony            z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach, o których wyżej mowa. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronach www.cwrkdiz.poznan.pl, portalu społecznościowym Facebook oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych;

 

 

                                                                                       ………………………………………………………….

Podpis

 

4. zapoznałam/em się z treścią Klauzuli  informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego              w Poznaniu, opublikowanej na stronie www.cwrkdiz.poznan.pl w zakładce „Dane osobowe” oraz przyjmuję do wiadomości, że:

a)  podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane,

b)  mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie moich danych do momentu jej wycofania.

 

 

                                                                                       ……………………….…………………………………

 Podpis